: : моја школа : :
Архиве
Посете сајту
  • 1
  • 517
  • 53
  • 43
  • 29
  • 82.482
  • 410.473
  • 78.153
  • 504
  • 14. новембра 2017.

Protected by Copyscape

X

Добрица Синђелић

Директор

X

Илинка Маринковић

Секретар школе

X

Мирјана Терзић

Психолог

X

Михаило Антић

Педагог

X

Вера Станојевић

Руководилац рачуноводства

X

Душица Костадиновић

Благајник

X

Снежана Теофиловић

Библиотекар

X

Марија Јовичић

Логопед

X

Јелена Лепен

Српски језик

X

Марија Старчевић

Српски језик

X

Драгана Ристић

Енглески језик

X

Борислав Светозаревић

Географија

X

Златана Ђорђевић

Физика

X

Јелена Миливојевић

Математика

X

Милица Максимовић

Хемија

X

Ивана Брашанчевић

Техничко образовање

X

Зоран Стојадиновић

Техничко образовање

X

Александра Бојанић

Физичко васпитање

X

Милан Јерковић

Физичко васпитање

X

Александра Гајачки

Немачки језик

X

Милан Сантрач

Продужени боравак

X

Ана Матејић

Грађанско васпитање

X

Дара Кељаћ

Сервирка

X

Љиљана Исидоровић

Спремачица

X

Весна Јашић

Спремачица

X

Гордана Петровић

Спремачица

X

Доста Спасић

Спремачица

X

Светлана Милосављевић

Спремачица

X

Милена Кузмановић

Спремачица

X

Јагода Петровић

Спремачица

X

Мара Павловић

Спремачица

X

Добринка Ивковић

Спремачица

X

Драган Вагић

Домар

X

Божидар Теофиловић

Разредна настава

Разредни стар.:I-1

X

Бојана Теофиловић

Разредна настава

Разредни стар.:I-2

X

Љубинка Вагић

Разредна настава

Разредни стар.:I-3

X

Вера Крантић

Разредна настава

Разредни стар.:II-1

X

Гордана Апостоловић

Разредна настава

Разредни стар.:II-2

X

Драгана Гајић

Разредна настава

Разредни стар.:II-2

X

Драган Кузмановић

Разредна настава

Разредни стар.:II-4

X

Љиљана Кнежевић

Разредна настава

Разредни стар.:III-1

X

Радица Костадиновић

Разредна настава

Разредни стар.:III-2

X

Слађана Вагић

Разредна настава

Разредни стар.:III-3

X

Јасмина Крантић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-1

X

Мирјана Јашић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-2

X

Јелена Козлина

Разредна настава

Разредни стар.:IV-3

X

Верица Алавања

Разредна настава

Разредни стар.:IV-4

X

Горица Милошевић

Математика

Разредни стар.:V-1

X

Данијела Апостоловић

Историја

Разредни стар.:V-2

X

Душан Петровић

Верска настава

Разредни стар.:V-3

X

Марина Митрић

Ликовна култура

Разредни стар.:VI-1

X

Никола Љешњак

Географија

Разредни стар.:VI-2

X

Јелена Вукчевић

Биологија

Разредни стар.:VI-3

X

Горица Апостоловић

Енглески језик

Разредни стар.:VII-1

X

Сунчица Ђорђевић

Српски језик

Разредни стар.:VII-2

X

Сања Соколов

Математика

Разредни стар.:VII-3

X

Ранка Ступар

Немачки језик

Разредни стар.:VIII-1

X

Милена Петровић

Енглески језик

Разредни стар.:VIII-2

X

Мила Ђачић

Музичка култура

Разредни стар.:VIII-3

 

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort up
ДобрицаСинђелићДиректор
ИлинкаМаринковићСекретар школе
МирјанаТерзићПсихолог
МихаилоАнтићПедагог
ВераСтанојевићРуководилац рачуноводства
ДушицаКостадиновићБлагајник
СнежанаТеофиловићБиблиотекар
МаријаЈовичићЛогопед
ЈеленаЛепенСрпски језик
МаријаСтарчевићСрпски језик
ДраганаРистићЕнглески језик
БориславСветозаревићГеографија
ЗлатанаЂорђевићФизика
ЈеленаМиливојевићМатематика
МилицаМаксимовићХемија
ИванаБрашанчевићТехничко образовање
ЗоранСтојадиновићТехничко образовање
АлександраБојанићФизичко васпитање
МиланЈерковићФизичко васпитање
АлександраГајачкиНемачки језик
МиланСантрачПродужени боравак
АнаМатејићГрађанско васпитање
ДараКељаћСервирка
ЉиљанаИсидоровићСпремачица
ВеснаЈашићСпремачица
ГорданаПетровићСпремачица
ДостаСпасићСпремачица
СветланаМилосављевићСпремачица
МиленаКузмановићСпремачица
ЈагодаПетровићСпремачица
МараПавловићСпремачица
ДобринкаИвковићСпремачица
ДраганВагићДомар
БожидарТеофиловићI-1Разредна настава
БојанаТеофиловићI-2Разредна настава
ЉубинкаВагићI-3Разредна настава
ВераКрантићII-1Разредна настава
ГорданаАпостоловићII-2Разредна настава
ДраганаГајићII-2Разредна настава
ДраганКузмановићII-4Разредна настава
ЉиљанаКнежевићIII-1Разредна настава
РадицаКостадиновићIII-2Разредна настава
СлађанаВагићIII-3Разредна настава
ЈасминаКрантићIV-1Разредна настава
МирјанаЈашићIV-2Разредна настава
ЈеленаКозлинаIV-3Разредна настава
ВерицаАлавањаIV-4Разредна настава
ГорицаМилошевићV-1Математика
ДанијелаАпостоловићV-2Историја
ДушанПетровићV-3Верска настава
МаринаМитрићVI-1Ликовна култура
НиколаЉешњакVI-2Географија
ЈеленаВукчевићVI-3Биологија
ГорицаАпостоловићVII-1Енглески језик
СунчицаЂорђевићVII-2Српски језик
СањаСоколовVII-3Математика
РанкаСтупарVIII-1Немачки језик
МиленаПетровићVIII-2Енглески језик
МилаЂачићVIII-3Музичка култура
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11