: : моја школа : :
Архиве

Protected by Copyscape

X

Добрица Синђелић

Директор

X

Илинка Маринковић

Секретар школе

X

Мирјана Терзић

Психолог

X

Вера Станојевић

Руководилац рачуноводства

X

Душица Костадиновић

Благајник

X

Снежана Теофиловић

Библиотекар

X

Марија Јовичић

Логопед

X

Јелена Лепен

Српски језик

X

Марија Старчевић

Српски језик

X

Драгана Ристић

Енглески језик

X

Мила Ђачић

Музичка култура

X

Сања Соколов

Математика

X

Милица Максимовић

Хемија

X

Ивана Брашанчевић

Техничко образовање

X

Александра Бојанић

Физичко васпитање

X

Милан Јерковић

Физичко васпитање

X

Александра Гајачки

Немачки језик

X

Слађана Вагић

Продужени боравак

X

Ана Матејић

Педагог

X

Дара Кељаћ

Сервирка

X

Љиљана Исидоровић

Спремачица

X

Весна Јашић

Спремачица

X

Гордана Петровић

Спремачица

X

Доста Спасић

Спремачица

X

Светлана Милосављевић

Спремачица

X

Милена Кузмановић

Спремачица

X

Јагода Петровић

Спремачица

X

Мара Павловић

Спремачица

X

Добринка Ивковић

Спремачица

X

Драган Вагић

Домар

X

Љиљана Кнежевић

Разредна настава

Разредни стар.:I-1

X

Радица Костадиновић

Разредна настава

Разредни стар.:I-2

X

Слађана Вагић

Разредна настава

Разредни стар.:I-3

X

Мирјана Јашић

Разредна настава

Разредни стар.:II-1

X

Јелена Козлина

Разредна настава

Разредни стар.:II-2

X

Верица Алавања

Разредна настава

Разредни стар.:II-3

X

Милан Сантрач

Разредна настава

Разредни стар.:III-1

X

Бојана Теофиловић

Разредна настава

Разредни стар.:III-2

X

Љубинка Вагић

Разредна настава

Разредни стар.:III-3

X

Вера Крантић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-1

X

Гордана Апостоловић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-2

X

Драгана Гајић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-3

X

Драган Кузмановић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-4

X

Горица Апостоловић

Енглески језик

Разредни стар.:V-1

X

Сунчица Ђорђевић

Српски језик

Разредни стар.:V-2

X

Златана Ђорђевић

Физика

Разредни стар.:V-3

X

Ранка Ступар

Немачки језик

Разредни стар.:VI-1

X

Милена Петровић

Енглески језик

Разредни стар.:VI-2

X

Јелена Швабић

Математика

Разредни стар.:VI-3

X

Горица Милошевић

Математика

Разредни стар.:VII-1

X

Данијела Апостоловић

Историја

Разредни стар.:VII-2

X

Душан Петровић

Верска настава

Разредни стар.:VII-3

X

Марина Митрић

Ликовна култура

Разредни стар.:VIII-1

X

Ивана Михајловић

Техничко образовање

Разредни стар.:VIII-2

X

Јелена Вукчевић

Биологија

Разредни стар.:VIII-3

 

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort up
ДобрицаСинђелићДиректор
ИлинкаМаринковићСекретар школе
МирјанаТерзићПсихолог
ВераСтанојевићРуководилац рачуноводства
ДушицаКостадиновићБлагајник
СнежанаТеофиловићБиблиотекар
МаријаЈовичићЛогопед
ЈеленаЛепенСрпски језик
МаријаСтарчевићСрпски језик
ДраганаРистићЕнглески језик
МилаЂачићМузичка култура
СањаСоколовМатематика
МилицаМаксимовићХемија
ИванаБрашанчевићТехничко образовање
АлександраБојанићФизичко васпитање
МиланЈерковићФизичко васпитање
АлександраГајачкиНемачки језик
СлађанаВагићПродужени боравак
АнаМатејићПедагог
ДараКељаћСервирка
ЉиљанаИсидоровићСпремачица
ВеснаЈашићСпремачица
ГорданаПетровићСпремачица
ДостаСпасићСпремачица
СветланаМилосављевићСпремачица
МиленаКузмановићСпремачица
ЈагодаПетровићСпремачица
МараПавловићСпремачица
ДобринкаИвковићСпремачица
ДраганВагићДомар
ЉиљанаКнежевићI-1Разредна настава
РадицаКостадиновићI-2Разредна настава
СлађанаВагићI-3Разредна настава
МирјанаЈашићII-1Разредна настава
ЈеленаКозлинаII-2Разредна настава
ВерицаАлавањаII-3Разредна настава
МиланСантрачIII-1Разредна настава
БојанаТеофиловићIII-2Разредна настава
ЉубинкаВагићIII-3Разредна настава
ВераКрантићIV-1Разредна настава
ГорданаАпостоловићIV-2Разредна настава
ДраганаГајићIV-3Разредна настава
ДраганКузмановићIV-4Разредна настава
ГорицаАпостоловићV-1Енглески језик
СунчицаЂорђевићV-2Српски језик
ЗлатанаЂорђевићV-3Физика
РанкаСтупарVI-1Немачки језик
МиленаПетровићVI-2Енглески језик
ЈеленаШвабићVI-3Математика
ГорицаМилошевићVII-1Математика
ДанијелаАпостоловићVII-2Историја
ДушанПетровићVII-3Верска настава
МаринаМитрићVIII-1Ликовна култура
ИванаМихајловићVIII-2Техничко образовање
ЈеленаВукчевићVIII-3Биологија
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11