: : моја школа : :
Архиве

Protected by Copyscape

X

Јагода Петровић

Спремачица

X

Јелена Козлина

Разредна настава

Разредни стар.:I-2

X

Јелена Лепен

Српски језик

X

Јелена Швабић

Математика

Разредни стар.:V-3

X

Јелена Вукчевић

Биологија

Разредни стар.:VII-3

X

Љиљана Кнежевић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-1

X

Љиљана Исидоровић

Спремачица

X

Љубинка Вагић

Разредна настава

Разредни стар.:II-3

X

Александра Бојанић

Физичко васпитање

X

Александра Гајачки

Немачки језик

X

Ана Матејић

Грађанско васпитање

X

Бојана Теофиловић

Разредна настава

Разредни стар.:II-2

X

Вера Станојевић

Руководилац рачуноводства

X

Вера Крантић

Разредна настава

Разредни стар.:III-1

X

Верица Алавања

Разредна настава

Разредни стар.:I-3

X

Весна Јашић

Спремачица

X

Гордана Апостоловић

Разредна настава

Разредни стар.:III-2

X

Гордана Петровић

Спремачица

X

Горица Апостоловић

Енглески језик

Разредни стар.:VIII-1

X

Горица Милошевић

Математика

Разредни стар.:VI-1

X

Данијела Апостоловић

Историја

Разредни стар.:VI-2

X

Дара Кељаћ

Сервирка

X

Добринка Ивковић

Спремачица

X

Добрица Синђелић

Директор

X

Доста Спасић

Спремачица

X

Драган Кузмановић

Разредна настава

Разредни стар.:III-4

X

Драган Вагић

Домар

X

Драгана Гајић

Разредна настава

Разредни стар.:III-3

X

Драгана Ристић

Енглески језик

X

Душан Петровић

Верска настава

Разредни стар.:VI-3

X

Душица Костадиновић

Благајник

X

Златана Ђорђевић

Физика

X

Зоран Стојадиновић

Техничко образовање

X

Ивана Михајловић

Техничко образовање

Разредни стар.:VIII-2

X

Ивана Брашанчевић

Техничко образовање

X

Илинка Маринковић

Секретар школе

X

Мара Павловић

Спремачица

X

Марија Јовичић

Логопед

X

Марија Старчевић

Српски језик

X

Марина Митрић

Ликовна култура

Разредни стар.:VII-1

X

Мила Ђачић

Музичка култура

X

Милан Сантрач

Разредна настава

Разредни стар.:II-1

X

Милан Јерковић

Физичко васпитање

X

Милан Сантрач

Продужени боравак

X

Милена Петровић

Енглески језик

Разредни стар.:VIII-2

X

Милена Кузмановић

Спремачица

X

Милица Максимовић

Хемија

X

Мирјана Терзић

Психолог

X

Мирјана Јашић

Разредна настава

Разредни стар.:I-1

X

Михаило Антић

Педагог

X

Никола Љешњак

Географија

Разредни стар.:VII-2

X

Радица Костадиновић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-2

X

Ранка Ступар

Немачки језик

Разредни стар.:V-1

X

Сања Соколов

Математика

Разредни стар.:VIII-3

X

Светлана Милосављевић

Спремачица

X

Слађана Вагић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-3

X

Снежана Теофиловић

Библиотекар

X

Сунчица Ђорђевић

Српски језик

Разредни стар.:VIII-2

 

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort up
ЈагодаПетровићСпремачица
ЈеленаКозлинаI-2Разредна настава
ЈеленаЛепенСрпски језик
ЈеленаШвабићV-3Математика
ЈеленаВукчевићVII-3Биологија
ЉиљанаКнежевићIV-1Разредна настава
ЉиљанаИсидоровићСпремачица
ЉубинкаВагићII-3Разредна настава
АлександраБојанићФизичко васпитање
АлександраГајачкиНемачки језик
АнаМатејићГрађанско васпитање
БојанаТеофиловићII-2Разредна настава
ВераСтанојевићРуководилац рачуноводства
ВераКрантићIII-1Разредна настава
ВерицаАлавањаI-3Разредна настава
ВеснаЈашићСпремачица
ГорданаАпостоловићIII-2Разредна настава
ГорданаПетровићСпремачица
ГорицаАпостоловићVIII-1Енглески језик
ГорицаМилошевићVI-1Математика
ДанијелаАпостоловићVI-2Историја
ДараКељаћСервирка
ДобринкаИвковићСпремачица
ДобрицаСинђелићДиректор
ДостаСпасићСпремачица
ДраганКузмановићIII-4Разредна настава
ДраганВагићДомар
ДраганаГајићIII-3Разредна настава
ДраганаРистићЕнглески језик
ДушанПетровићVI-3Верска настава
ДушицаКостадиновићБлагајник
ЗлатанаЂорђевићФизика
ЗоранСтојадиновићТехничко образовање
ИванаМихајловићVIII-2Техничко образовање
ИванаБрашанчевићТехничко образовање
ИлинкаМаринковићСекретар школе
МараПавловићСпремачица
МаријаЈовичићЛогопед
МаријаСтарчевићСрпски језик
МаринаМитрићVII-1Ликовна култура
МилаЂачићМузичка култура
МиланСантрачII-1Разредна настава
МиланЈерковићФизичко васпитање
МиланСантрачПродужени боравак
МиленаПетровићVIII-2Енглески језик
МиленаКузмановићСпремачица
МилицаМаксимовићХемија
МирјанаТерзићПсихолог
МирјанаЈашићI-1Разредна настава
МихаилоАнтићПедагог
НиколаЉешњакVII-2Географија
РадицаКостадиновићIV-2Разредна настава
РанкаСтупарV-1Немачки језик
СањаСоколовVIII-3Математика
СветланаМилосављевићСпремачица
СлађанаВагићIV-3Разредна настава
СнежанаТеофиловићБиблиотекар
СунчицаЂорђевићVIII-2Српски језик
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11