: : моја школа : :
Архиве

Protected by Copyscape

X

Сања Соколов

Математика

Разредни стар.:VIII-3

X

Сунчица Ђорђевић

Српски језик

Разредни стар.:VIII-2

X

Милена Петровић

Енглески језик

Разредни стар.:VIII-2

X

Ивана Михајловић

Техничко образовање

Разредни стар.:VIII-2

X

Горица Апостоловић

Енглески језик

Разредни стар.:VIII-1

X

Јелена Вукчевић

Биологија

Разредни стар.:VII-3

X

Никола Љешњак

Географија

Разредни стар.:VII-2

X

Марина Митрић

Ликовна култура

Разредни стар.:VII-1

X

Душан Петровић

Верска настава

Разредни стар.:VI-3

X

Данијела Апостоловић

Историја

Разредни стар.:VI-2

X

Горица Милошевић

Математика

Разредни стар.:VI-1

X

Јелена Швабић

Математика

Разредни стар.:V-3

X

Ранка Ступар

Немачки језик

Разредни стар.:V-1

X

Слађана Вагић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-3

X

Радица Костадиновић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-2

X

Љиљана Кнежевић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-1

X

Драган Кузмановић

Разредна настава

Разредни стар.:III-4

X

Драгана Гајић

Разредна настава

Разредни стар.:III-3

X

Гордана Апостоловић

Разредна настава

Разредни стар.:III-2

X

Вера Крантић

Разредна настава

Разредни стар.:III-1

X

Љубинка Вагић

Разредна настава

Разредни стар.:II-3

X

Бојана Теофиловић

Разредна настава

Разредни стар.:II-2

X

Милан Сантрач

Разредна настава

Разредни стар.:II-1

X

Верица Алавања

Разредна настава

Разредни стар.:I-3

X

Јелена Козлина

Разредна настава

Разредни стар.:I-2

X

Мирјана Јашић

Разредна настава

Разредни стар.:I-1

X

Добрица Синђелић

Директор

X

Илинка Маринковић

Секретар школе

X

Мирјана Терзић

Психолог

X

Михаило Антић

Педагог

X

Вера Станојевић

Руководилац рачуноводства

X

Душица Костадиновић

Благајник

X

Снежана Теофиловић

Библиотекар

X

Марија Јовичић

Логопед

X

Јелена Лепен

Српски језик

X

Марија Старчевић

Српски језик

X

Драгана Ристић

Енглески језик

X

Мила Ђачић

Музичка култура

X

Златана Ђорђевић

Физика

X

Милица Максимовић

Хемија

X

Ивана Брашанчевић

Техничко образовање

X

Зоран Стојадиновић

Техничко образовање

X

Александра Бојанић

Физичко васпитање

X

Милан Јерковић

Физичко васпитање

X

Александра Гајачки

Немачки језик

X

Милан Сантрач

Продужени боравак

X

Ана Матејић

Грађанско васпитање

X

Дара Кељаћ

Сервирка

X

Љиљана Исидоровић

Спремачица

X

Весна Јашић

Спремачица

X

Гордана Петровић

Спремачица

X

Доста Спасић

Спремачица

X

Светлана Милосављевић

Спремачица

X

Милена Кузмановић

Спремачица

X

Јагода Петровић

Спремачица

X

Мара Павловић

Спремачица

X

Добринка Ивковић

Спремачица

X

Драган Вагић

Домар

 

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort up
СањаСоколовVIII-3Математика
СунчицаЂорђевићVIII-2Српски језик
МиленаПетровићVIII-2Енглески језик
ИванаМихајловићVIII-2Техничко образовање
ГорицаАпостоловићVIII-1Енглески језик
ЈеленаВукчевићVII-3Биологија
НиколаЉешњакVII-2Географија
МаринаМитрићVII-1Ликовна култура
ДушанПетровићVI-3Верска настава
ДанијелаАпостоловићVI-2Историја
ГорицаМилошевићVI-1Математика
ЈеленаШвабићV-3Математика
РанкаСтупарV-1Немачки језик
СлађанаВагићIV-3Разредна настава
РадицаКостадиновићIV-2Разредна настава
ЉиљанаКнежевићIV-1Разредна настава
ДраганКузмановићIII-4Разредна настава
ДраганаГајићIII-3Разредна настава
ГорданаАпостоловићIII-2Разредна настава
ВераКрантићIII-1Разредна настава
ЉубинкаВагићII-3Разредна настава
БојанаТеофиловићII-2Разредна настава
МиланСантрачII-1Разредна настава
ВерицаАлавањаI-3Разредна настава
ЈеленаКозлинаI-2Разредна настава
МирјанаЈашићI-1Разредна настава
ДобрицаСинђелићДиректор
ИлинкаМаринковићСекретар школе
МирјанаТерзићПсихолог
МихаилоАнтићПедагог
ВераСтанојевићРуководилац рачуноводства
ДушицаКостадиновићБлагајник
СнежанаТеофиловићБиблиотекар
МаријаЈовичићЛогопед
ЈеленаЛепенСрпски језик
МаријаСтарчевићСрпски језик
ДраганаРистићЕнглески језик
МилаЂачићМузичка култура
ЗлатанаЂорђевићФизика
МилицаМаксимовићХемија
ИванаБрашанчевићТехничко образовање
ЗоранСтојадиновићТехничко образовање
АлександраБојанићФизичко васпитање
МиланЈерковићФизичко васпитање
АлександраГајачкиНемачки језик
МиланСантрачПродужени боравак
АнаМатејићГрађанско васпитање
ДараКељаћСервирка
ЉиљанаИсидоровићСпремачица
ВеснаЈашићСпремачица
ГорданаПетровићСпремачица
ДостаСпасићСпремачица
СветланаМилосављевићСпремачица
МиленаКузмановићСпремачица
ЈагодаПетровићСпремачица
МараПавловићСпремачица
ДобринкаИвковићСпремачица
ДраганВагићДомар
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11