: : моја школа : :
Get Adobe Flash player
Реч директора
Визија и мисија наше школе је да кроз ква­ли­те­тан рад у редов­ној настави наши уче­ници постижу све боље резу­лтате на завр­шном испиту и так­ми­че­њима, да разви­јамо кре­а­тив­ност уче­ника кроз ван­на­ставне актив­но­сти и да негу­јемо здрав дух и здраво тело кроз одлично орга­ни­зо­ван спорт­ски живот. Наша школа је школа са тра­ди­ци­јом. Храм знања, културе, спорта. Мото наше школе је реч, дело, љубав. Желимо да се у њој чују само лепе речи, а оне које то нису нека буду забо­ра­вљене. Желимо да кре­и­рамо климу у којој се учи, развија и негује култура пона­шања и ува­жа­вања лич­но­сти, у којој вла­дају хар­мо­нични односи и сви се лепо осе­ћају, а љубав треба да буде она покре­тачка снага са којом све почиње и траје. Убудуће свет­страно ћемо се тру­дити да уна­пре­димо чита­лачку писме­ност уче­ника као и знања из мате­ма­тике и оста­лих при­род­них наука, како бисмо животе мла­дих људи пози­тивно орјен­ти­сали ка обра­зов­ним и живот­ним вред­но­стима. Срдачно!!! Добрица Синђелић
Пријава за обавештења

Наставна једи­ница која се обра­ђи­вала била је „Бра­зил“. Тим пово­дом настав­ник Гео­гра­фије Никола Љешњак позвао је у госте држа­вљанку Бра­зила Sheilu Leal и њеног супруга Бојана Мамика који су уче­ни­цима доча­рали ути­ске из ове Јужноамеричке државе.

Гости на часу су били: Милена Петро­вић, Јелена Мили­во­је­вић, Марија Боја­нов и Дра­гана Ристић.

 

Protected by Copyscape Online Copyright Protection