Архиве

Protected by Copyscape

Чланови Школског одбора од 08.09.2014. до 08.09.2018. године

Бр. Име и презиме Представник Функција
1 Јелена Симоновић Станишић Локална самоуправа Члан
2 Миле Марковић Локална самоуправа Члан
3 Миле Станаревић Локална самоуправа Члан
4 Арсеније Бугарски Савет родитеља школе Члан
5 Наташа Апостоловић Савет родитеља школе Члан
6 Срђан Ђорић Савет родитеља школе Заменик Председника
7 Гордана Апостоловић Наставничко веће школе Члан
8 Милица Максимовић Наставничко веће школе Члан
9 Мирјана Јашић Наставничко веће школе Председник

 Програмски садржаји:

 • Анализа рада Органа управљања у протеклој школској години;
 • доношење програма рада за наредну школску годину;
 • разматрање и усвајање Извештаја о раду школе, односно о реализацији Годишњег програма рада школе;
 • разматрање Извештаја о раду директора школе; разматрање и усвајање Годишњег програма рада за наредну школску годину;
 • праћење кадровске проблематике школе, и давање мишљења за избор наставника; одлучивање о пословању школе;
 • разматрање и предузимање мера за побољшање услова рада школе и остваривање васпитно – образовног рада;
 • усвајање извештаја о организацији и реализацији наставе у природи, излета, екскурзија и осталих видова образовно-васпитног рада;
 • одлучивање о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање;
 • разматрање извештаја о материјално – финансијском пословању школе;
 • доношење општих и појединачних аката у складу са законом;
 • разматрање и других питања утврђених Законом о основама система образовања и васпитања, актом о оснивању и Статутом.

 

 

Септембар: 

 1. Разматрање и усвајање Плана рада Органа управљања за школску 2016/2017. годину;
 1. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. годину;
 2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2015/2016. годину;
 3. Разматрање извештаја о раду директора школе за школску 2015/2016. годину;
 4. Разматрање и усвајање Анекса школским програмима 1-8.разреда у виду Наставног плана и програма веронауке – Православног катихизиса.
 5. Разматрање безбедности ученика и школског објекта;
 6. Усвајање плана и програма о организацији и реализацији наставе у природи, излета, екскурзија, зимовања и осталих видова образовно-васпитног рад;
 7. Исхрана ученика у школи;
 1. Разматрање коришћења и употребе школског објекта-фискултурне сале од трећих лица у циљу унапређивања спортских активности ученика школе;
 1. Текућа питања.

 

 

Октобар: 

 1. Перспективе развоја школе од 2016. до 2018. године;
 2. Спортски терени на отвореном простору;
 3. Подстицај рада Ђачке задруге – координатор педагог школе;
 1. Разматрање и предузимање мера за побољшање услова рада школе и остваривање васпитно – образовног рада;
 1. Реализација програма Школе без насиља;
 2. Текућа питања.

 

 

Новембар: 

 1. Извештај о раду школе у првом тромесечју;
 2. Пешачка зона испред школе;
 3. Текућа питања.

 

 

Децембар: 

 1. Доношење одлуке о редовном, потпуном попису имовине и средстава за 2016. годину и именовање Пописне комисије;
 1. Реализација финансијског плана за 2016. годину и предлог за 2017. годину;
 2. Наградни темати за Дане ђачке радости;
 3. Припреме за Дан школе „Светог Саве“;
 4. Текућа питања.

 

 

Јануар: 

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика/ученица у учењу и владању на крају првог полугодишта;
 2. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији наставног плана и плана на крају првог полугодишта;
 3. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе на крају првог полугодишта;
 1. Текућа питања.

 

 

Фебруар: 

 1. Именовање Комисије за избор ђака генерације;
 2. Разматрање и усвајање Извештаја пописне комисије за попис са стањем 31.12.2016. године;
 3. Усвајање Извештаја о финансијском пословању школе за 2016. годину (Завршни рачун);
 1. Усвајање извештаја о раду школе у првом полугодишту;
 2. Усвајање Извештаја директора школе за прво полугодиште;
 3. Коришћење објекта у Рамницама за целодневни боравак, слободне активности, стална школа ткања, школски музеј, стална изложба ученичких радова;
 4. Текућа питања.

 

 

Април: 

 1. Именовање Комисије за упис деце у први разред за школску 2016/2017. годину;
 2. Постигнућа на трећем тромесечју;
 3. Организација изградње спортског терена на отвореном простору;
 4. Изградња трибина-потпорног зида код рукометног игралишта у Доњој Мали;
 5. Текућа питања.

 

 

Мај: 

 1. Усвајање извештаја о организацији и реализацији наставе у природи, излета, екскурзија и осталих видова образовно-васпитног рад;
 1. План текућег одржавања школе за време летњег распуста;
 2. Рад Ученичке задруге;
 3. Реализација програма „Школа без насиља“;
 4. Текућа питања.

 

 Јун:     

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о упису ђака осмог разреда у први разред средње школе и списка деце дорасле за упис у основну школу за школску 2016/2017.  годину;
 2. Усвајање Извештаја Комисије за избор ђака генерације за школску 2016/2017. годину и предлога похвала и награда;
 3. Усвајање Извештаја о успеху ђака у учењу и владању на крају другог полугодишта школске 2016/2017. године;
 4. Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе на крају наставне године у школској 2016/2017. године;
 5. Усвајање Извјештаја о реализацији Наставног плана и плана на крају наставне године за школску 2016/2017. годину;
 6. Усвајање Плана коришћења годишњих одмора за 2017. годину;
 7. Текућа питања.

 

 

 

Август: 

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ђака у учењу и владању на крају школске 2016/2017. године;
 2. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе на крају школске 2016/2017. године;
 1. Анализа припремљености школског објекта за почетак школске 2017/2018. године;
 2. Анализа рада Школског одбора у протеклој школској години;
 3. Предлог плана и програма рада Школског одбора за школску 2017/2018. годину;
 4. Праћење кадровске структуре школе и давање мишљења за избор наставника;
 5. Текућа питања.

Председник Школског одбора
Јашић Мирјана, професор разредне наставе