Орган управљања

Чланови Школског одбора од 2018.-2022. године

Бр. Име и презиме Представник Функција
1 Биљана Маринковић Локална самоуправа Члан
2 Дарко Прошић Локална самоуправа Члан
3 Миле Станаревић Локална самоуправа Члан
4 Верољуб Петровић Савет родитеља школе Члан
5 Јелена Вулета Савет родитеља школе Заменик председника
6 Наташа Гачић Савет родитеља школе Члан
7 Љиљана Кнежевић Наставничко веће школе Члан
8 Драгана Гајић Наставничко веће школе Председник
9 Сунчица Ђорђевић Наставничко веће школе Члан

Програмски садржаји:

 • Анализа рада Органа управљања у протеклој школској години;
 • доношење програма рада за наредну школску годину;
 • разматрање и усвајање Извештаја о раду школе, односно о реализацији Годишњег плана рада школе;
 • разматрање Извештаја о раду директора школе; разматрање и усвајање Годишњег плана рада за наредну школску годину;
 • праћење кадровске проблематике школе, и давање мишљења за избор наставника; одлучивање о пословању школе;
 • разматрање и предузимање мера за побољшање услова рада школе и остваривање образовно-васпитног рада;
 • усвајање извештаја о организацији и реализацији наставе у природи, излета, екскурзија и осталих видова образовно-васпитног рада;
 • одлучивање о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање;
 • разматрање извештаја о материјално – финансијском пословању школе;
 • доношење општих и појединачних аката у складу са законом;
 • разматрање и других питања утврђених Законом о основама система образовања и васпитања, актом о оснивању и Статутом.

 

Програмски садржаји:

 • Анализа рада Органа управљања у протеклој школској години;
 • доношење програма рада за наредну школску годину;
 • разматрање и усвајање Извештаја о раду школе, односно о реализацији Годишњег програма рада школе;
 • разматрање Извештаја о раду директора школе; разматрање и усвајање Годишњег програма рада за наредну школску годину;
 • праћење кадровске проблематике школе, и давање мишљења за избор наставника; одлучивање о пословању школе;
 • разматрање и предузимање мера за побољшање услова рада школе и остваривање васпитно – образовног рада;
 • усвајање извештаја о организацији и реализацији наставе у природи, излета, екскурзија и осталих видова образовно-васпитног рада;
 • одлучивање о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање;
 • разматрање извештаја о материјално – финансијском пословању школе;
 • доношење општих и појединачних аката у складу са законом;
 • разматрање и других питања утврђених Законом о основама система образовања и васпитања, актом о оснивању и Статутом.

Септембар:

 1. Разматрање и усвајање Плана рада Органа управљања за школску 2019/2020. годину;
 2. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину;
 3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2018/2019. годину;
 4. Разматрање извештаја о раду директора школе за школску 2018/2019. годину;
 5. Разматрање извештаја Школског развојног плана.
 6. Разматрање Плана и програма наставе и учења за 1,2, 5 и 6.разред и школских програма за 3,4,7 и разред.
 7. Разматрање безбедности ученика и школског објекта, Програм основи безбедности за ученике четвртог и шестог разредау оквиру ЧОС-а, а у сарадњи са МУП-ом РепубликеСрбије;
 8. Усвајање плана и програма о организацији и реализацији наставе у природи, излета, екскурзија, зимовања и осталих видова образовно-васпитног рад;
 9. Исхрана ученика у школи;
 10. Разматрање коришћења и употребе школског објекта-фискултурне сале од трећих лица у циљу унапређивања спортских активности ученика школе;
 11. Текућа питања.

Октобар:

 1. Перспективе развоја школе од 2019. до године;
 2. Спортски терени на отвореном простору;
 3. Разматрање и предузимање мера за побољшање услова рада школе и остваривање васпитно – образовног рада;
 4. Реализација програма Школе без насиља, пројекта ОЕБС-а и МПНТ „До успеха заједно“, Изабери боју и рециклирај“,“ и школски пројекат , превенција гојазности:Живи здраво- храни се здраво“;
 5. Текућа питања.

Новембар:

 1. Извештај о успеху ученика, постигнућима у протеклом периоду;
 2. Пешачка зона испред школе;
 3. Текућа питања.

Децембар:

 1. Доношење одлуке о редовном, потпуном попису имовине и средстава за 2019. годину и именовање Пописне комисије;
 2. Реализација финансијског плана за 2019. годину и предлог за 2020. годину;
 3. Припреме за Дан школе „Светог Саве“;
 4. Текућа питања.

Јануар:

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика/ученица у учењу и владању на крају првог полугодишта;
 2. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији наставног плана и плана на крају првог полугодишта;
 3. Разматрање реализоваих активности и   реализацији Годишњег плана рада школе на крају првог полугодишта;
 4. Текућа питања.

Фебруар:

 1. Именовање Комисије за избор ђака генерације;
 2. Разматрање и усвајање Извештаја пописне комисије за попис са стањем 31.12.2019. године;
 3. Усвајање Извештаја о финансијском пословању школе за 2019. годину (Завршни рачун);
 4. Усвајање извештаја о раду школе у првом полугодишту;
 5. Усвајање Извештаја директора школе за прво полугодиште;
 6. Текућа питања.

Април:

 1. Именовање Комисије за упис деце у први разред за школску 2020/2021. годину;
 2. Постигнућа и успех ученика у протеклом периоду;
 3. Текућа питања.

Мај:

 1. Усвајање извештаја о организацији и реализацији наставе у природи, излета, екскурзија и осталих видова образовно-васпитног рад;
 2. План текућег одржавања школе за време летњег распуста;
 3. Реализација пројектних активности, програма „Школа без насиља“, пројекта ОЕБС-а и МПНТ „До успеха заједно“;
 4. Текућа питања.

Јун:

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о упису ђака осмог разреда у први разред средње школе и упис деце псих.физички спремне за први разред основне школу за школске 2020/2021. годину;
 2. Усвајање Извештаја Комисије за избор ђака генерације за школску 2019/2020. годину и предлога похвала и награда;
 3. Усвајање Извештаја о успеху ђака у учењу и владању на крају другог полугодишта школске 2019/2020. године;
 4. Усвајање Извјештаја о реализацији Наставног плана и плана на крају наставне године за школску 2019/2020. годину;
 5. Усвајање Плана коришћења годишњих одмора за 2020. годину;
 6. Текућа питања.

Август:

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ђака  у учењу и  владању на крају  школске 2019/2020. године;
 2. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе на крају школске 2019/2020. године;
 3. Анализа припремљености школског објекта за почетак школске 2020/2021. године;
 4. Анализа рада Школског одбора у протеклој школској години;
 5. Предлог плана и програма рада Школског одбора за школску 2020/2021. годину;
 6. Праћење кадровске структуре школе и давање мишљења за избор наставника;
 7. Текућа питања.