„Мој први школски цртеж“

Прво ликовно ства­ра­ла­штво наших нај­мла­ђих уче­ника у оквиру ликовне секције реа­ли­зо­вано је ових дана у оде­ље­њима првог разреда. Уче­ници су на радо­стан начин испо­ља­вали своју кре­а­тив­ност и панои су заблистали нај­ша­ре­ни­јим и најле­пшим црте­жима. Тема је била сло­бодна, па се тако могло видети мноштво разли­чи­тих цртежа – дечја игра­ли­шта, роботи, лутке, ауто­мо­били, слаткиши, при­рода, поро­дица, живо­тиње, пла­нете, итд. Ови цртежи су нај­дражи цртежи које наша школа тре­нутно има јер нас највише радују радови наших нај­мла­ђих.

 

Skip to content