kadikoy moto kurye umraniye moto kurye tuzla moto kurye atasehir moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

Директор школе

24Директор школе је  Добрица Синђелић, отац двоје деце Стевана и Ане

 .

 

 

 

Реч директора

Визија и мисија наше школе је да кроз ква­ли­те­тан рад у редов­ној настави наши уче­ници постижу све боље резу­лтате на завр­шном испиту и так­ми­че­њима, да разви­јамо кре­а­тив­ност уче­ника кроз ван­на­ставне актив­но­сти и да негу­јемо здрав дух и здраво тело кроз одлично орга­ни­зо­ван спорт­ски живот. Наша школа је школа са тра­ди­ци­јом. Храм знања, културе, спорта. Мото наше школе је реч, дело, љубав. Желимо да се у њој чују само лепе речи, а оне које то нису нека буду забо­ра­вљене. Желимо да кре­и­рамо климу у којој се учи, развија и негује култура пона­шања и ува­жа­вања лич­но­сти, у којој вла­дају хар­мо­нични односи и сви се лепо осе­ћају, а љубав треба да буде она покре­тачка снага са којом све почиње и траје. Убудуће свет­страно ћемо се тру­дити да уна­пре­димо чита­лачку писме­ност уче­ника као и знања из мате­ма­тике и оста­лих при­род­них наука, како бисмо животе мла­дих људи пози­тивно орјен­ти­сали ка обра­зов­ним и живот­ним вред­но­стима. Срдачно!!!

kadikoy moto kurye umraniye moto kurye tuzla moto kurye atasehir moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye