kadikoy moto kurye umraniye moto kurye tuzla moto kurye atasehir moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

Орган управљања

Чланови Школског одбора од 2018.-2022. године

Бр.

Име и презиме

Представник

Функција

1

Биљана Маринковић

Локална самоуправа

Члан

2

Дарко Прошић

Локална самоуправа

Члан

3

Миле Станаревић

Локална самоуправа

Члан

4

Верољуб Петровић

Савет родитеља школе

Члан

5

Јелена Вулета

Савет родитеља школе

Заменик председника

6

Наташа Гачић

Савет родитеља школе

Члан

7

Љиљана Кнежевић

Наставничко веће школе

Члан

8

Драгана Гајић

Наставничко веће школе

Председник

9

Сунчица Ђорђевић

Наставничко веће школе

Члан

Програмски садржаји:

 • Анализа рада Органа управљања у протеклој школској години;
 • доношење програма рада за наредну школску годину;
 • разматрање и усвајање Извештаја о раду школе, односно о реализацији Годишњег програма рада школе;
 • разматрање Извештаја о раду директора школе; разматрање и усвајање Годишњег програма рада за наредну школску годину;
 • праћење кадровске проблематике школе, и давање мишљења за избор наставника; одлучивање о пословању школе;
 • разматрање и предузимање мера за побољшање услова рада школе и остваривање васпитно – образовног рада;
 • усвајање извештаја о организацији и реализацији наставе у природи, излета, екскурзија и осталих видова образовно-васпитног рада;
 • одлучивање о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање;
 • разматрање извештаја о материјално – финансијском пословању школе;
 • доношење општих и појединачних аката у складу са законом;
 • разматрање и других питања утврђених Законом о основама система образовања и васпитања, актом о оснивању и Статутом.

Септембар:

 1. Разматрање и усвајање Плана рада Органа управљања за школску 2019/2020. годину;
 2. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину;
 3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2018/2019. годину;
 4. Разматрање извештаја о раду директора школе за школску 2018/2019. годину;
 5. Разматрање извештаја Школског развојног плана.
 6. Разматрање Плана и програма наставе и учења за 1,2, 5 и 6.разред и школских програма за 3,4,7 и разред.
 7. Разматрање безбедности ученика и школског објекта, Програм основи безбедности за ученике четвртог и шестог разредау оквиру ЧОС-а, а у сарадњи са МУП-ом РепубликеСрбије;
 8. Усвајање плана и програма о организацији и реализацији наставе у природи, излета, екскурзија, зимовања и осталих видова образовно-васпитног рад;
 9. Исхрана ученика у школи;
 10. Разматрање коришћења и употребе школског објекта-фискултурне сале од трећих лица у циљу унапређивања спортских активности ученика школе;
 11. Текућа питања.

Октобар:

 1. Перспективе развоја школе од 2019. до године;
 2. Спортски терени на отвореном простору;
 3. Разматрање и предузимање мера за побољшање услова рада школе и остваривање васпитно – образовног рада;
 4. Реализација програма Школе без насиља, пројекта ОЕБС-а и МПНТ „До успеха заједно“, Изабери боју и рециклирај“,“ и школски пројекат , превенција гојазности:Живи здраво- храни се здраво“;
 5. Текућа питања.

Новембар:

 1. Извештај о успеху ученика, постигнућима у протеклом периоду;
 2. Пешачка зона испред школе;
 3. Текућа питања.

Децембар:

 1. Доношење одлуке о редовном, потпуном попису имовине и средстава за 2019. годину и именовање Пописне комисије;
 2. Реализација финансијског плана за 2019. годину и предлог за 2020. годину;
 3. Припреме за Дан школе „Светог Саве“;
 4. Текућа питања.

Јануар:

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика/ученица у учењу и владању на крају првог полугодишта;
 2. Разматрање и усвајање извештаја о реализацији наставног плана и плана на крају првог полугодишта;
 3. Разматрање реализоваих активности и   реализацији Годишњег плана рада школе на крају првог полугодишта;
 4. Текућа питања.

Фебруар:

 1. Именовање Комисије за избор ђака генерације;
 2. Разматрање и усвајање Извештаја пописне комисије за попис са стањем 31.12.2019. године;
 3. Усвајање Извештаја о финансијском пословању школе за 2019. годину (Завршни рачун);
 4. Усвајање извештаја о раду школе у првом полугодишту;
 5. Усвајање Извештаја директора школе за прво полугодиште;
 6. Текућа питања.

Април:

 1. Именовање Комисије за упис деце у први разред за школску 2020/2021. годину;
 2. Постигнућа и успех ученика у протеклом периоду;
 3. Текућа питања.

Мај:

 1. Усвајање извештаја о организацији и реализацији наставе у природи, излета, екскурзија и осталих видова образовно-васпитног рад;
 2. План текућег одржавања школе за време летњег распуста;
 3. Реализација пројектних активности, програма „Школа без насиља“, пројекта ОЕБС-а и МПНТ „До успеха заједно“;
 4. Текућа питања.

Јун:

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о упису ђака осмог разреда у први разред средње школе и упис деце псих.физички спремне за први разред основне школу за школске 2020/2021. годину;
 2. Усвајање Извештаја Комисије за избор ђака генерације за школску 2019/2020. годину и предлога похвала и награда;
 3. Усвајање Извештаја о успеху ђака у учењу и владању на крају другог полугодишта школске 2019/2020. године;
 4. Усвајање Извјештаја о реализацији Наставног плана и плана на крају наставне године за школску 2019/2020. годину;
 5. Усвајање Плана коришћења годишњих одмора за 2020. годину;
 6. Текућа питања.

Август:

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ђака  у учењу и  владању на крају  школске 2019/2020. године;
 2. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе на крају школске 2019/2020. године; 
 3. Анализа припремљености школског објекта за почетак школске 2020/2021. године; 
 4. Анализа рада Школског одбора у протеклој школској години; 
 5. Предлог плана и програма рада Школског одбора за школску 2020/2021. годину; 
 6. Праћење кадровске структуре школе и давање мишљења за избор наставника; 
 7. Текућа питања.

kadikoy moto kurye umraniye moto kurye tuzla moto kurye atasehir moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye