kadikoy moto kurye umraniye moto kurye tuzla moto kurye atasehir moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

Школа и њена околина

Врчин је подавалско село које броји око 10.000 становника и једно је од највећих села у Србији. Иако се налази 20 km од центра Београда због идеалног географског и саобраћајног положаја из Врчина до центра Града  се стиже брже него са неких периферних насеља Београда до Теразија. За разлику од Београда у Врчину влада мир, без саобраћајних гужви, чист ваздух и лепа природа. Врчин има здраву средину великих потенцијала, са могућношћу привредног и економског развоја кога омогућава одлична комуникација са Београдом. Код младих доминира опредељење да се школују, а затим и да  раде у Београду, где већина становника Врчина и ради.

Прва школа у Врчину почела је са радом 1827. године. Кроз дугу историју, врчинска школа се највише суочавала са проблемом постојања школске зграде, те је због нехигијенских услова до 1898. године у време Кнежевине, а касније и Краљевине Србије више пута затварана на  основу школских ревизора који су редовно извештавали да је зграда неподесна за школу.

Изглед школе након завршетка друге фазе радова током 2012.године Изглед школе након завршетка друге фазе радова током 2012.године

У овој згради школа непрекидно ради од 1957. године, а први  упис у судски регистар је 30.12.1965.године решењем број 359 65. Школа је основана решењем Народног одбора општине Гроцка број 8608 од 16.12.1965. године. Решењем Окружног привредног суда у Београду Us број 1242/73 од 27.12.1973. године у судски регистар уписана је       ОШ  „Мирослав Јовановић Церовац“  у улици Облаковска број 3. Решењем број  06 – 51 од 11.07.1978.године Скупштина општине Гроцка дала је сагласност на Статут Школе. Решењем  Трговинског суда у Београду  XII-Fi. 8244/04  од  20.08.2004. године,  промењен је назив школе у ОШ „Свети Сава“. Последњи упис извршен је решењем Трговинског суда број I-Fi 393/07 од 23.10.2007.  године којим је извршена промена лица овлашћеног за заступање, број регистарског улошка  5-18500. Школа је обухваћена мрежом школа, на основу Одлуке о броју и просторном распореду основних школа у Републици Србији (Сл.гласник РС број 58/94).

Од расположивих 8019м2 школске парцеле, школа користи  само 3350м2, а на истом простору се налази и предшколска установа „Лане“.

Изглед школе након завршетка друге фазе радова током 2012.године Изглед школе након завршетка друге фазе радова током 2012.године Изглед школе након завршетка друге фазе радова током 2012.године Изглед школе након завршетка друге фазе радова током 2012.године

Доградња и реконструкција централне школске зграде почела је 16.10.2004. године. Сви планирани грађевински радови друге фазе радова, завршени су током 2012. године.  Урађена је термоизолација, фасада, олуци и грејачи за олуке, кишна дренажа и кишна канализација, громобранска инсталација, алуминијумска столарија на шест нових учионица, кров, двориште и тротоари. Очекује се наставак и завршетак свих  првобитно планираних радова. Током досадашњих грђевинских радова Град Београд је уложио новчана средства, a  сви ми заједно  –  родитељи, ђаци и колектив ове школе треба да уложимо заједничке напоре да то што имамо и сачувамо.

Изглед школе након завршетка друге фазе радова током 2012.године Изглед школе након завршетка друге фазе радова током 2012.године Изглед школе након завршетка друге фазе радова током 2012.године

Издвојено одељење Доња мала рaди у шкoлскoj згрaди кoрисне пoвршине oкo 230m2 и шкoлскoг двoриштa oд око 2000m2. У сaмoj згрaди су две врлo прoстрaне и светле учиoнице са трпезаријом. Мaњи деo двoриштa  jе уређен у кoшaркaшкo и oдбojкaшкo игрaлиште. Нa већем делу двoриштa асфалтирано је  рукoметнo игрaлиште и игрaлиште за мaли фудбaл. Терен jе oгрaђен плетенoм жицoм 1,5 м висине. Двориште има справе за вежбање на отвореном простору, љуљашке и  клацкалице. Предузеће „Аспром“ је урадило заштитни зид према домаћинствима на једној ужој страни игралишта, а сваке године сарадњом родитеља и школе ради се на санацији и улепшавању постојећег објекта.

Школа има једну зграду у засеоку Рамнице која се не користи. Планира се њено обнављање за најразличитије потребе васпитно образовног рада наше школе али и школа из Београда.

Сва три школска објекта имају јавну расвету као и декоративно осветљење канделаберима. Улажу се напори да се обезбзбеди и видео надзор за све објекте,а који, за сада, постоји само у централној школској згради.

Одељења су распоређена у учионице које су безбедне за рад и квалитетно опремљене за извођење наставе. Наставници и помоћно особље дежурају на улазу у школу, у ходницима  и  учионицама  и труде се да на тај начин дају свој допринос општој безбедности ученика. Разредне старешине,  директор,  школски педагог, психолог, библиотекар и логопед свакодневним радом  утичу на проширивање свести ученика о постојећим правилима понашања у школи и неопходности њихове примене ради што бољег функционисања у постојећим условима рада.

Изглед школе након завршетка друге фазе радова током 2012.године Изглед школе након завршетка друге фазе радова током 2012.године Изглед школе након завршетка друге фазе радова током 2012.године Изглед школе након завршетка друге фазе радова током 2012.године Изглед школе након завршетка друге фазе радова током 2012.године

Укључивање у пројекат  UNICEF-a  „Школа без насиља“ донеће нашој школи бољу комуникацију међу вршњацима и генерацијама. Ова античка вештина се учи од најраније младости и кроз цео живот. Желимо да деца науче да увиђају сопствене грешке, да се међусобно добро упознају и изграде поверење, да самостално решавају проблеме, а не да им се нуде већ готова решења која прихватају без критичког размишљања. Желимо да заједно негујемо креативан начин мишљења, позитиван систем вредности и менталитет који позитивно утичу на развој личности. Желимо да се не ћути у вези са насиљем, да се код свих развије одговорност и да насиље нико не толерише у било ком облику.

Школа је увек била и остала центар свих збивања у селу. Школа је покретач културно образовних и спортских активности  и активно учествује  у радним акцијама  и манифестацијама везаним за место и околину.

Увек смо имали добру сарадњу са ученичким родитељима, као и са радним организацијама у општини, а посебно са  Домом здравља у Гроцкој, библиотеком  „Илија Гарашанин“, Центром за социјални рад, дечијом установом „Лане“.  Добро и тесно сарађујемо и са осталим основним и средњим  школама на општини   и у Београду.

Културне везе са Београдом су доста добре, а на нивоу локалне заједнице развијена је изузетна сарадња са Центром за културу у Гроцкој.  Ученици могу да користе школску библиотеку са фондом од од око 10000 књига, који се стално обнавља као и сеоску библиотеку која је огранак Библиотеке града Београда.

За време летњег распуста школа је суорганизатор велике културне манифестације у Врчину  „Крени коло“ са учешћем међународних културних друштава.

Са циљем међусобног бољег упознавања матице и дијаспоре, од 2010. године одвија се и међународна сарадња наше школе са Српском гимназијом „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару, Румунија. Сарадња ученика и наставника наших школа допринеће стицању нових пријатељстава, усвајању и продубљивању нових знања и сазревању позитивног искуства ђака.

Визија и мисија наше школе је да кроз квалитетан  рад у редовној настави наши ученици постижу све боље резултате на матурском испиту и такмичењима, да  развијамо креативност ученика кроз ваннаставне активности и да негујемо здрав дух и здраво тело кроз  одлично организован спортски живот.

Наша школа је школа са традицијом. Храм знања, културе, спорта. Мото наше школе је реч, дело, љубав. Желимо да се у њој чују само лепе речи, а оне које то нису нека буду заборављене. Желимо да креирамо климу у којој се учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности, у којој владају хармонични односи и сви се лепо осећају, а љубав треба да буде она покретачка снага са којом све почиње  и траје.

 

kadikoy moto kurye umraniye moto kurye tuzla moto kurye atasehir moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

kadikoy moto kurye umraniye moto kurye tuzla moto kurye atasehir moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye