kadikoy moto kurye umraniye moto kurye tuzla moto kurye atasehir moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

Савет родитеља школе

Савет родитеља

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења. Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе. Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником Савета.

Чланови Савета родитеља основне школе „Свети Сава“ у школској 2019/2020. години:

Оде љење

Име и презиме

Одељење

Презиме и име

I 1

Марија Симоновић

V 1

Гордана Јанковић

I 2

Марина Старчевић

V 2

Далибор Петровић

I 3

Саша Марковић

V 3

Лидија Свејиковски

II 1

Јелена Апостоловић

V 4

Оливера Стекић

II 2

Радован Дамњановић

VI 1

Светлана Мариновић

II 3

Јелена Андрејевић

VI 2

Дејан Петровић

II 4

Душан Танасијевић

VI 3

Милош Бугарчић

III 1

Адела Егеља

VII 1

Тања Станковић

III 2

Славица Чарапић

VII 2

Милан Николић

III 3

Марија Вагић

VII 3

Жељко Јашић

IV 1

Љиљана Перић

VIII 1

Саша Јеремић

IV 2

Наташа Митић

VIII 2

Слађан Маринковић

IV 3

Драгана Димитријевић

VIII 3

Биљана Теофиловић

 

 

 

 

 

 

Председник: Саша Јеремић

Програм и план рада Савета родитеља

         Ради укључивања родитеља у систематски васпитни рад школе, као и праћење и подстицање развоја њихове деце и усклађивања педагошког деловања породице и наставника школа ће остварити:

 1. Међусобно информисање родитеља и наставника о здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика, резултатима учења и понашања ученика, условима живота у породици, школи и друштвеној средини (путем индивидуалних контаката, родитељских састанака и Савета родитеља школе).
 2. Здравствено васпитање (разне теме здравствене заштите и превентивне, менталне хигијене и хигијенских навика, болести зависности и сл.).
 3. Психолошко образовање (психолошке карактеристике детета у основној школи, проблеми учења и рада – путем родитељских састанака).
 4. Педагошко образовање (васпитна улога породице, обавезе ученика, слободно време – родитељких састанака).
 5. Сарадња са родитељима на реализацији неких задатака и делова Програма школе преко Општинског савета родитеља и Савета родитеља школе.
 6. Укључивање родитеља у обезбеђивање услова за успешни рад школе.Руководиоци Одељењских већа ће сачинити конкретизоване програме сарадње са родитељима на нивоу Разредног већа.

Септембaр:

 Седница 1

 1. Упознавање са пословником о раду Савета родитеља
 2. Конституисање Савета родитеља, предлагање једног представника родитеља у Орган управљања школом
 3. Извештај о раду Савета родитеља у претходној школској години
 4. Разматрање и усвајање предлога Плана рада Савета за текућу школску годину
 5. Информисање о почетку рада школе, припремљеност за школску годину
 6. Упознавање Савета родитеља са Годишњим планом рада школе
 7. Упознавање Савета родитеља са програмом Школа без насиља
 8. Упознавање родитеља са пројектним активностима ОЕБС-а и МПНТ „До успеха заједно“; ЕДневник, „ Живи здраво-храни се здраво“, „Изабери боју и рециклирај“ и Програм „Основи безбедности“
 9. Упознавање са Индивидуалним образовним планом у основној школи
 10. Плaнирaње излетa, пoсетa, гoстoвaњa, екскурзиja, шкoле у прирoди

 Седница 2

 1. Ангажовање родитеља, стручњака на унапређењу простора за рад са ученицима наше школе на развоју нових идеја
 2. Шкoлски спортски терени на отвореном простору у централној школи
 3. Распоред часова, превоз ученика, исхрана ученика у школи и народној кухињи

Октобар:

 1. Реализација једнодневних екскурзија
 2. Договор око наставка активности помоћи родитеља школи, анализа досадашњих искустава и ефеката
 3. Информација о програмима и начину реализације излета, екскурзија, рекреативне наставе, школска кухиња, школски простор, обезбеђењу школе, ваннаставне активности
 4. Упознавање родитеља са Правилником о безбедности и заштити ученика
 5. Упознавање са правилником о понашању у установи
 6. Информације о пријему ученика првог разреда

Нoвембaр:

 1. Реaлизaциja плaнa и прoгрaмa у протеклом пероду.
 2. Извештај о успеху и понашању ученика у протеклом периоду.
 3. Анализа здравственог стања ученика и извештај стоматолога
 4. Хумaнитaрне aкциjе и пoмoћ мaтериjaлнo угрoженим ученицимa, дечији додатак свим ђацима који испуњавају услове
 5. Сaрaдњa шкoле и пoрoдице, социјални статус ученика
 6. Текућa питaњa

Децембар

 1. Извештај о прилагођавању ученика првог разреда на школски живот и ученика петог разреда на предметну наставу.
 2. Новогодишњи и божићни празници- планиране активности
 3. Договор око прославе Дана „Светог Саве“ – и Дана школе

Јануар:

 1. Сарадња школе са породицом и друштвеном средином (облици помоћи родитеља школи – анализа досадашњег искуства)
 2. Информације о планирању и реализацији спортских такмичења
 3. Планирање изградње спортских терена на отвореном простору
 4. Извештај о раду школе у првом полугодишту
 5. Припреме прославу Дана „Светог Саве“ – Дана школе – школске славе

Фебруaр:

 1. Успех ученикa нa крajу првoг пoлугoдиштa
 2. Реaлизaциja нaстaвнoг плана и прoгрaмa рaдa
 3. Мере зa пoбoљшaње успехa и влaдaњa ученикa
 4. Здрaвственo стaње ученикa, рaзвиjaње хигиjенских нaвикa
 5. Шкoлa у прирoди
 6. Подршка ученицима за школска и даља такмичења
 7. Припреме ученикa осмог рaзредa зa завршни испит
 8. Набавка уџбеника за шк. 2020/21. год.

Март:

 1. Сагласност за уџбенике
 2. Давање сагласности за матуру осмог разреда
 3. Наградни ликовни темати
 4. Наградни писани темати
 5. Реализација такмичења и постигнућа ученика.

Aприл:

 1. Успех ученика у протеклом периоду
 2. Рaд секциja у шкoли
 3. Прoлећни крoс
 4. Ангажовање родитеља, стручњака на унапређењу простора за рад са ученицима наше школе и развој нових идеја
 5. Текућa питaњa

Мај:

 1. Извештај о реализацији програма излазака ученика (излета, екскурзија, настава у природи)
 2. Предлози и сугестије родитеља за наредну школску годину
 3. Предлог изборних предмета за наредну школску годину
 4. Предлог програма рада Савета родитеља за наредну годину
 5. Шта се планира у доградњи школе за време летњег распуста
 6. Преглед програма Школа без насиља

Jун:

 1. Aнaлизa реaлизaциjе нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa рaдa
 2. Aнaлизa успехa и дисциплине, награђивање ученика
 3. Рaд секциja, наградни радови за Видовдан
 4. Искуства са излетa, екскурзиja и школе у природи
 5. Летoвaње ученикa
 6. Давање сагласности на План и програм за извођење екскурзија и излета за наредну школску годину
 7. Текућa питaњa

 

kadikoy moto kurye umraniye moto kurye tuzla moto kurye atasehir moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye

moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye