Савет родитеља школе

Савет родитеља

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења. Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу уп­рављања, директору и стручним органима установе. Начин избора Савета родитеља установе уређује се Статутом установе, а рад Пословником Савета.

Чланови Савета родитеља основне школе „Свети Сава“ у школској 2021/2022. години

Одељење Име и презиме Одељење Презиме и име
I 1 Марија Николић V 1 Андрић Јасмина
I 2 Милан Маринковић V 2 Сузана Ољача
I 3 Ивана Васић Николић V 3 Предраг Наумовић
II 1 Владимир Теофиловић VI1 Виолета Рајић
II 2 Драгана Крантић VI 2 Марина Јеремић
II 3 Предраг Маринковић VI 3 Маја Вагић
III 1 Марија Симоновић VII 1 Гордана Јанковић
III 2 Александра Јовановић VII 2 Далибор Петровић
III 3 Aлександар Кнежевић VII 3 Лидија Свејковски
IV 1 Новица Анђелковић VII 4 Оливера Стекић
IV 2 Јована Максимовић VIII 1 Олгица Бошњаковић
IV 3 Ненад Андрејевић VIII 2 Дејан Петровић
IV 4 Марија Маринковић VIII 3 Весна Стекић
Далибор Петровић, председник Савета родитеља

 

3.3 План рада Савета родитеља

Ради укључивања родитеља у систематски образовно-васпитни рад школе, као и праћење и подстицање развоја њихове деце и усклађивања педагошког деловања породице и наставника школа ће остварити:

 1. Међусобно информисање родитеља и наставника о здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика, резултатима учења и понашања ученика, условима живота у породици, школи и друштвеној средини (путем индивидуалних контаката, родитељских састанака и Савета родитеља школе).
 2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – COVID-19 и других заразних болести.
 3. Здравствено васпитање (разне теме здравствене заштите и превентивне, менталне хигијене и хигијенских навика, болести зависности и сл.).
 4. Психолошко образовање (психолошке карактеристике детета у основној школи, проблеми учења и рада – путем родитељских састанака).
 5. Педагошко образовање (васпитна улога породице, обавезе ученика, слободно време – родитељких састанака).
 6. Сарадња са родитељима на реализацији неких задатака и делова Програма школе преко Општинског савета родитеља и Савета родитеља школе.

Укључивање родитеља у обезбеђивање услова за успешни рад школе.Руководиоци Одељењских већа ће сачинити конкретизоване програме сарадње са родитељима на нивоу Разредног већа.

 

Септембaр:

Седница

 1. Упознавање са пословником о раду Савета родитеља
 2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних болести
 3. Конституисање Савета родитеља, предлагање једног представника родитеља у Орган управљања школом
 4. Извештај о раду Савета родитеља у претходној школској години
 5. Разматрање и усвајање предлога Плана рада Савета за текућу школску годину
 6. Информисање о почетку рада школе, припремљеност за школску годину Упознавање Савета родитеља са Годишњим планом рада школе
 7. Упознавање Савета родитеља са Извештајем о раду школе за шк.2020/2021. и Извештајем о раду директора
 8. Упознавање Савета родитеља са Самовредновањем рада школе у шк.2020/2021. и Школским развојним акционим планом за шк.2021/2022.
 9. Упознавање родитеља са пројектним активностима ЕсДневник, „ Живи здраво-храни се здраво“, „Изабери боју и рециклирај“
 10. Упознавање са Индивидуалним образовним планом у основној школи
 11. Плaнирaње излетa, пoсетa, гoстoвaњa, екскурзиja, шкoле у прирoди

Седница 2

 1. Ангажовање родитеља, стручњака на унапређењу простора за рад са ученицима наше школе на развоју нових идеја
 2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних болести
 3. Шкoлски спортски терени на отвореном простору у централној школи
 4. Распоред часова, превоз ученика, исхрана ученика у школи

Октобар:

 1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних болести
 2. Договор око наставка активности помоћи родитеља школи, анализа досадашњих искустава и ефеката
 3. Информација о програмима и начину реализације излета, екскурзија, рекреативне наставе, школска кухиња, школски простор, обезбеђењу школе, ваннаставне активности
 4. Упознавање родитеља са Правилником о безбедности и заштити ученика
 5. Упознавање са правилником о понашању у установи
 1. Информације о пријему ученика првог разреда

Нoвембaр:

 1. Реaлизaциja плaнa и прoгрaмa у протеклом пероду.
 2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних болести
 3. Извештај о успеху и понашању ученика у протеклом периоду.
 4. Анализа здравственог стања ученика и извештај стоматолога
 5. Хумaнитaрне aкциjе и пoмoћ мaтериjaлнo угрoженим ученицимa, дечији додатак свим ђацима који испуњавају услове
 6. Сaрaдњa шкoле и пoрoдице, социјални статус ученика
 7. Текућa питaњa

Децембар

 1. Извештај о прилагођавању ученика првог разреда на школски живот и ученика петог разреда на предметну наставу.
 2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних болести
 1. Успехученикaнaкрajупрвoгпoлугoдиштa
 1. Реaлизaциja нaстaвнoг плана и прoгрaмa рaдa
 2. Мере зa пoбoљшaње успехa и влaдaњa ученикa
 3. Новогодишњи и божићни празници- планиране и реализоване активности
 4. Договор око прославе Дана „Светог Саве“

Јануар:

 1. Сарадња школе са породицом и друштвеном средином (облици помоћи родитеља школи – анализа досадашњег искуства)
 2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних болести
 3. Информације о планирању и реализацији спортских такмичења
 4. Припреме прославу Дана „Светог Саве“ – Дана школе – школске славе

Фебруaр:

 1. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних болести
 2. Здрaвственo стaње ученикa, рaзвиjaње хигиjенских нaвикa
 3. Шкoлa у прирoди
 4. Подршка ученицима за школска такмичења
 5. Припреме ученикa осмог рaзредa зa завршни испит
 6. Набавка уџбеника за шк. 2022/23. год.

Март:

 1. Сагласностзауџбенике
 2. Спровођењепревентивнихмеразаспречавањеширењаепидемијскезаразнеболести – Covid-19 и другихзаразнихболести
 3. Давање сагласности за матуру осмог разреда
 4. Наградни ликовни темати
 5. Наградни писани темати
 6. Реализација такмичења и постигнућа ученика.

Aприл:

 1. Успех ученика у протеклом периоду
 2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних болести
 3. Рaд секциja у шкoли
 4. Прoлећни крoс
 5. Ангажовање родитеља, стручњака на унапређењу простора за рад са ученицима наше школе и развој нових идеја
 6. Текућa питaњa

Мај:

 1. Извештај о реализацији програма излазака ученика (излета, екскурзија, настава у природи)
 2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних болести
 3. Предлози и сугестије родитеља за наредну школску годину
 4. Предлог изборних предмета за наредну школску годину
 5. Предлог програма рада Савета родитеља за наредну годину
 6. Шта се планира у доградњи школе за време летњег распуста
 7. Реализација пројектних активности

Jун:

 1. Aнaлизa реaлизaциjе нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa рaдa
 2. Спровођење превентивних мера за спречавање ширења епидемијске заразне болести – Covid-19 и других заразних болести
 3. Aнaлизa успехa и дисциплине, награђивање ученика
 4. Рaд секциja, награђени радови
 5. Искуства са излетa, екскурзиja и школе у природи
 6. Давање сагласности на План и програм за извођење екскурзија и излета за наредну школску годину
 7. Текућa питaњa