Отворене лабораторује – посета Хемијском факултету

Дана 29.03.2014. године, 16-оро ученика сед­мог и осмог разреда ОШ „Свети Сава“, посетили су Хемијски факу­лтет Универзитета у Бео­граду у пра­тњи настав­нице хемије Милице Мак­си­мо­вић. На факултету су нам се прикључили и ученици ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Обреновца. Посета је садр­жала оби­ла­зак хемиј­ске лабо­ра­то­рије, хемијског музеја, вели­ког хемиј­ског амфитеатра и решавање хемијског квиза. Ученици су ужи­вали у садр­жа­јима, активно уче­ство­вали у свим активностима и диску­си­јама и самоста­лно изво­дили експерименте. Домаћини су били веома љубазни и посвећени сваком ученику, те су исти стекли позитивне утиске и импресије из наведене посете и изразили жељу да поново посете Хемијски факултет.

Skip to content