Извештај о резултатима спољашњег вредновања квалитета рада установе

 

Извештај о резултатима спољашњег  вредновања квалитета рада установе у периоду од 29.11. до 03.12.2019.

На основу Правилника о вредновању квалитета рада установа ( „Службени гласник РС“, бр.10 од 15.2.2019. године) Тим за спољашње вредновање Школске управе  Београд у саставу: господин Милан Јоксимовић, госпођа Љерка Ђорђевић, госпођа мр Весна Муратовић Дробац и госпођа др Драгана Петровић Косановић извршио је спољашње вредновање  Основне школе „Свети Сава“, Врчин у периоду од 29.11.-03.12.2019.године.Током спољашњег вредновања оцењен је квалитет свих области дефинисаних Правилником о стандардима квалитета рада установа(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр.14/2018).

Спољашње вредновање Школе извршено је на основу:

  • Анализе евиденције и документације (Годишњи план рада за шк.2019/20.год; Школски програм; Извештај о раду Школе за школску 2018/19.год.Извештај о раду директора за школску 2018/19.годину, Развојни план Школе, дневници образовно-васпитног рада, дневници осталих облика образовно-васпитног рада, запажања директора,педагога и психолога о посећеним часовима;извештаји о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања шк.2017/18год. и 2018/19.год, записници просветних инспектора, записници Школског одбора, Савета родитеља, стручних већа и тимова, планова рада наставника, писане припреме наставника и документације о ученицима који се образују уз додатну подршку);
  • Непосредног праћења наставе и других облика образовно-васпитног рада (посећени су часови у предметној и разредној настави, часови природних и друштвених наука, страних језика, вештина и изборних предмета).

Посећени су часови додатног рада и допунске наставе;

  • Разговора са директором, стручним сарадницима, наставницима и родитељима.Ученици и родитељи, који су учествовали у разговору, изабрани су методом случајног узорка.

Општи квалитет рада школе утврђен је проценом остварености свих прописаних стандарда квалитета рада установе и оцењен је оценом 4.

Просветни саветници обишли су часове следећих наставника: Данијеле Апостоловић, Златане Ђорђевић, Сунчице Ђорђевић, Слађане Д. Вагић, Неде Јанићијевић, Јелене Вукчевић, Миле Ђачић, Марије Старчевић, Горице Милошевић, Драгане Митрић, Бојане Теофиловић, Милене Петровић, Љиљане Кнежевић, Радице Костадиновић, Јелене Козлине, Јелене Швабић, Слађане Вагић, Милана Сантрача.

Вредновање квалитета рада установе извршено је на основу стандарда  и показатеља квалитета рада установе. У установи се вреднују остварени циљеви, исходи и стандарди постигнућа, Националног оквира образовања и васпитања, плана и програма наставе и учења, школског развојног плана, као и укљученост родитеља у различите облике образовно васпитног рада. Вредновање квалитета рада извршено је кроз спољашње вредновање.

Поступак спољашњег вредновања наше школе трајао је три радна дана.

Ради осигурања квалитета процеса спољашњег вредновања сви представници школе који су учествовали у поступку спољашњег вредновања попунили су упитник за процену квалитета сповођења поступка спољашњег вредновања.

Након извршеног спољашњег вредновања, тим за спољашње вредновање усмено је упознао директора школе о прелиминарним налазима о раду установе у појединим областима квалитета.

Тим за спољашње вредновање припремио је  извештај и доставио га установи средином јануара 2020.године. Директор школе, господин Добрица Синђелић јавно је известио све запослене о резултатима спољашњег вредновања рада школе.

Стандарди квалитета рада установе представљају сложене исказе о квалитетној пракси и условима у којима она може бити остварена.За описивање стандарда користе се показатељи који представљају дефиниције помоћу којих се процењује оствареност стандарда. Постоје четири нивоа остварености стандарда и они су исказани на скали од 1 до 4, при чему 4 означава највиши ниво остварености.

На основу свих оцењених стандарда квалитета рада, наша школа оцењена је највишом оценом, оценом 4.

Оцена је резултат изузетног  рада и залагања свих ученика, родитеља,, свих запослених, а све под руководством и највећем залагању директора школе Добрице Синђелића, који је нашој деци омогућио једну савремену и модерну школу. Ова максимална оцена 4 је у овом тренутку прва и једина у Београду и окружењу.

У даљем раду наставићемо да подижемо квалитет наставе и учења и постигнућа ученика.

Извештај сачинила

Љиљана Кнежевић, наставник разредне наставе

Skip to content