ИЗВЕШТАЈ СА УГЛЕДНОГ ЧАСА II/2

 

Дана 8.12.2023. године у  ОШ „ Свети Сава“ у  Врчину,

одржан је угледни час у одељењу  II/2- из предмета Математика.

Предметни наставник,  Радица Костадиновић, је  уз асистенцију колегинице Слађане Вагић и учешће ученика одељења II/3 реализовала угледни час.

Наставна  јединица:

 

  1. 1. Права, полуправа, дуж – утврђивање

 

Основни циљеви у реализацији овог угледног часа били су:

Образовни: Проширивање знања о правим линијама Уочавање основних

врста и разликовање праве полуправе и дужи.

Функционални: Оспособљавање за самостално запажање и разликовање правих линија; Развијање самосталног цртања помоћу лењира;  Развијање логичког мишљења.

Исходи:

Ученик ће бити у стању да самостално уочи праву , полуправу и дуж.

Да самостално нацрта праву, полуправу, дуж, користећи лењир и правилно их обележи.

Наставник је испланирао час на иновативан  начин у погледу садржаја, метода и комуникације са ученицима. Основна идеја којом се наставник руководио током планирања часа је била је коришћење савремених наставних метода у настави и практична примена стечених знања ученика.

Дидактички материјали – презентацијом се подстакла мотивација ученика. Успешно

Су користили прибор за цртање и решавали задатке. На часу се јасно уочавала корелација са  наставним предметима: ликовном културом, Временска артикулација часова је испоштована. Назив наставне јединице је био видно истакнут као и обновљено градиво рађено претходног часа. Кроз активан рад ученика и интеракцију наставник – ученик и ученик-ученик,  повезана су  претходна знања и искустава са наставном јединицом. Активност ученика је била на високом нивоу сa  заступљеним  индивидуалним и радом у пару.

Очекивани исходи часа су испуњени. Ученици који нису у потпуности савладали и усвојили предвиђене садржаје присуствовсће часовима допунске наставе.

Ученици су током часа похваљивани за ангажовање и тачне одговоре.

Самостално су давали оцене и смајлиће за свој рад.

На крају часа ученици су дали оцену часа кроз понуђени дијаграм . (31 ученика је оценило час као врло занимљив, 11 ученик је рекао да му је час занимљив а ниједном ученику час није био досадан).

Час је од колега и ученика оцењен као врло успешан.

Прилог:

– наставна припрема за час

-презентација

-наставни листићи

– слике са угледног часа на сајту школе

Присутни наставници:

Слађана Вгић

Мирјана Јашић

Гордана Апостоловић

Вера Крантић

Милан Сантрач

Љиљана Кнежевић

Јелена Козлина

Мирјана Терзић- психолог

 

8.12. 2023. год.                                                                                             Реализатор угледног часа,

Радица Костадиновић