ЛОГОПЕД У НАШОЈ ШКОЛИ

Од априла месеца школске 2016/17. године Стручна служба наше школе богатија je  за још једног члана, а то је логопед. Први корак од ког логопед креће у свом раду је процена говорно – језичког статуса ученика (у нашој школи ученика од првог до четвртог разреда). На основу тога долазимо до података о тачном броју деце коју је неопходно обухватити лигопедским радом. Иако недостатак или неправилност изговора појединих гласова не би требало да успори општи језички развој детета, може да донесе многе потешкоће у животу појединаца. Говор је једно од основних средстава за комуникацију и социјализацију деце, као и основно средство за преношње и усвајанје знања, тако да сметње, потешкоће, специфичности у говорној продукцији могу бити прпрека за постизање успеха, као и за интелектуални, емоционални и социјални развој. Рад логопеда обухвата превенцију, идентификацију, дијагностику, стимулацију и рехабилитацију деце, односно ученика са потешкоћама у говорно-језичком развоју. Логопед рад у школи остварује кроз индивидуални рад са ученицима, учитељима, родитељима, односно старатељима и кроз сарадњу са другим учесницима у васпитно-образовном процесу, користећи различите методе, облике рада (индивидуални и групнирад, саветодавни и инструктивни рад) и технике рада. Логопед анализира, предвиђа, осмишљава, подстиче и усмерава говрно-језички развој вербалне комуникације, тако да она буде у потпуности усклађена са потребама и развојним потенцијалима ученика и користи савремена научна знања у циљу обезбеђивања оптималних услова за подршку ученицима са тешкоћама у психофизиолошом развоју у савладавању индивидуалних или прилагођених програма.