ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ОД I ДО IV РАЗРЕДА

Једнодневна екскурзија за ученике од I до IV разреда реализована је 24.05.2017.год. Путни правац за ученике 1. и 2.разреда био је Врчин – Манастир Крушедол – Сремски Карловци – Врчин, а за ученике 3. и 4.разреда: Врчин – Бранковина – Ваљево – Врчин.

Садржаји екскурзије подразумевају остваривање дела наставног и ваннаставног плана и програма и саставни су део Годишњег програма рада.

Остварен је циљ екскурзије – савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу.

Предвиђени су и остварени следећи задаци екскурзије:

  • упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима, привредним, географским, урбанистичким карактеристикама и елементима садржаја која су у вези са програмима одговарајућих наставних предмета,
  • уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима,
  • развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика,
  • упознавање начина живота и рада људи,
  • развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, навикама, социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота, подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.
  • Ученици I и II разреда су обишли Манастир Крушедол – задужбину династије рода Бранковића из 16. века који је у време Турака био расадник српске културе, образовања и православља. У Сремским Карловцима после кратког предаха у амбијентално очуваном центру градића, на Тргу Бранка Радичевића, крај барокне чесме Четири лава, обишли су Саборну цркву, Патријаршију, Гимназију.

Ученици III и IV разреда су у Бранковини посетили истоимени спомен комплексу знаменитих људи краја: стара школа – школа Алексе Ненадовића и нова или Десанкина школа, обишли гроб наше легендарне песникиње Десанке Максимовић, а затим цркве из доба Ненадовића. По доласку у Ваљево обишли су споменик војводи Живојину Мишићу и проти Матеји Ненадовићу, Десанки Максимовић у лику споменика песништву. Посетили су Муселимов конак и Народни музеј „Тешњар“ – стари део Ваљева, који је задржао свој амбијентални изглед старе варошице из 19.века.

Skip to content